Commissies

Baancommissie
De Baancommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van Golfcenter Seve en heeft als taak er op toe te zien dat op de baan gespeeld kan worden binnen de "Rules of Golf". De baan is door de NGF gekwalificeerd en dit is een essentieel onderdeel van de golfstatus van Golfcenter Seve. De commissie is alert op de altijd veranderende (weers) omstandigheden en of de baan qualifying is of niet. De Baancommissie doet haar werk in nauwe samenwerking met de Regel- en Handicapcommissie en de Wedstrijdcommissie.

Regel- en Handicapcommissie
De Handicapcommissie registreert en controleert namens de club als handicapautoriteit de Seve handicap van de leden en ziet erop toe dat de leden met een handicap de bepalingen van het Seve- & EGA handicapsysteem naleven. Zo stelt de commissie vast of er sprake is van qualifying condities, geeft richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie en ziet toe op de naleving van de eisen m.b.t. 'Qualifying Wedstrijden'. De commissie voert aan het einde van het kalenderjaar de jaarlijkse herziening van alle Seve handicaps van de leden uit. Voorts verzorgt zij de voorlichting aan de leden inzake de regels die betrekking hebben op het verkrijgen en berekenen van handicaps. De Regelcommissie ziet erop toe dat de Golfregels en de door de commissie vastgestelde Plaatselijke Regels worden nageleefd. De commissie is tevens verantwoordelijk voor het verzorgen van Regellessen over de Golfregels.

Wedstrijdcommissie
De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender. Op deze manier zijn er het hele jaar door verschillende wedstrijden waaraan zowel onze beginnende golfleden als meer ervaren golfleden kunnen deelnemen. De Wedstrijdcommissie regelt ook de organisatie van alle wedstrijden die op de wedstrijdkalender staan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het indelen van de flights en het aanschaffen van de prijzen.
De wedstrijdreglementen worden in overleg met de Regel- en Handicapcommissie vastgesteld.

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie zorgt voor de jeugdige golfers. De Jeugdcommissie begeleidt de jeugd bij lessen en op de baan met jeugdcoaches, zorgt voor jeugdwedstrijden en zorgt voor het veel materiaal dat bij het lessen en spelen gebruikt wordt.